பொங்கல் விழா 2013, பொங்கல் விழா 2015, பொங்கல் விழா 2018 , பொங்கல் விழா 2019 , பொங்கல் விழா 2021

கன்னுப்பொங்கல் விழா 2020

சனவரி 18, 2020, மன்னங்காடு

Pongal festival event at Mannankadu (Mannangadu) on Jan. 18, 2020

பொது அறிவுப் போட்டி வினா-விடை 2020

Video recorded by R. Naveen and delivered to the site by RS Fidel Castro on Jan 19, 2020

Mannankadu Marathon 2020 Participants

Sadik J

Purushothaman R

Jeeveswaran S

Divakar R

Soorya M

Rajaram S

Yogesh R

Abinesh G

Selvan A

Mannankadu Marathon 2020

The Winners

First Place: Selvan A

Second Place: Rajaram S

Third Place: Jeeveswaran S


Marathon route:

Regunathapuram Panchayat Hall to Muchandhi Mannankadu

This page was created on Jan. 28, 2020