பொங்கல் விழா Main 

கன்னுப்பொங்கல் விழா 2019

சனவரி 17, 2019, மன்னங்காடு

Pongal festival event at Mannankadu (Mannangadu) on Jan. 17, 2019

பொது அறிவுப் போட்டி வினா-விடை 2018 & 2019

Marathan Participants 2019

Venkateswaran G

Jeeveswaran S

Fidel Castro R

Kanishkar R

Rajaram S

Kasirajan A

Dhurai AN

Karthik V

 The Winners 2019

First Place:        Dhurai AN

Second Place:    Jeeveswaran S

Third Place:       Kaviraj V (Karthik)

Video recorded by R. Naveen and delivered to the site by G. Venkateswaran

 This page was created on Jan. 23, 2019