கன்னுப்பொங்கல் விழா 2020
சனவரி 18, 2020, மன்னங்காடு
Pongal festival event at Mannankadu (Mannangadu) on Jan. 18, 2020

பொது அறிவுப் போட்டி வினா-விடை 2020

Pongal 2020 Quiz Q&A


Mannankadu Marathon Pongal 2020

Video recorded by R. Naveen and delivered to the site by RS Fidel Castro on Jan 19, 2020


Mannankadu Marathan 2020 Participants

Sadik J
Purushothaman R
Jeeveswaran S
Divakar R
Soorya M
Rajaram S
Yogesh R
Abinesh G
Selvan A
 
Mannankadu Marathan 2020 
The Winners


First Place:       Selvan A
   Second Place:   Rajaram S
        Third Place:      Jeeveswaran S
Marathon route: 
Regunathapuram Panchayat Hall to Muchandhi Mannankadu  This page was created on Jan. 28, 2020