கன்னுப்பொங்கல் விழா 2019
சனவரி 17, 2019, மன்னங்காடு
Pongal festival event at Mannankadu (Mannangadu) on Jan. 17, 2019

பொது அறிவுப் போட்டி வினா-விடை 2018 & 2019

மன்னங்காடு Mannankadu Marathan


Marathan Participants

Venkateswaran G
Jeeveswaran S
Fidel Castro R
Kanishkar R
Rajaram S
Kasirajan A
Dhurai AN
Karthik V
 The Winners

First Place:        Dhurai AN
Second Place:    Jeeveswaran S
Third Place:       Kaviraj V (Karthik)
Video recorded by R. Naveen and delivered to the site by G. Venkateswaran
 This page was created on Jan. 23, 2019