பொங்கல் விழா 2015
சனவரி 15, 16, 17, 2015, மன்னங்காடு
Pongal festival & event at Mannankadu (Mannangadu) on Jan. 15-17, 2015

வாசல் பொங்கல் (சூரியப் பொங்கல்)
 
 

மாட்டுப்பொங்கல் 

 

கண்ணுப் பொங்கல் (காணும் பொங்கல்) 
சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் காதர் அவர்கள் கடந்த ஆண்டின்  சிறந்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குகிறார்.
அருகில் விழா ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பரசு 
அவர்கள் 
 
 
 
 
 

 
 
போட்டிகளும் பரிசளிப்பும் - திரு. இராமமூர்த்தி அவர்கள் வெற்றி பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்குப் பரிசுகளை வழங்குகிறார்.
   
 
 

This page was created on Feb. 16, 2015